Interactieve kaarten Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland beheert veel kaartmateriaal. Op deze pagina vindt u alle beschikbare kaart applicaties van de provincie Noord-Holland. De kaartapplicaties hebben allemaal min of meer hetzelfde uiterlijk en ook grotendeels dezelfde functionaliteit. Een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor deze kaarten is terug te vinden via de help functie die aanwezig is in alle kaarten. Als u problemen ondervindt met de applicaties dan kunt u dit melden via kaartendata@noord-holland.nl.

Zoeken op kaartlaag

    Bent u op zoek naar een bepaalde kaartlaag? Dan kunt u hieronder naar een specifieke kaartlaag zoeken.
    U krijgt vervolgens een overzicht van de interactieve kaarten waarin de kaartlaag te vinden is.

        Zoek kaartlaag:

Interactieve kaarten

6

Aardkundige monumenten

De provincie Noord-Holland heeft een deel van haar provincie aangewezen als aardkundig monument. Het zijn markante plekken die iets vertellen over het ontstaan van de provincie. Het gaat om 17 gebieden, verspreid door heel Noord-Holland.

6

Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO)

Deze interactieve kaart geeft een overzicht van de verschillende projecten waarover de ARO heeft geadviseerd. De nummering op de kaart is afgeleid van de agenda van het overleg.

10

Archeologische verwachtingen

Bij alle plannen en besluiten houdt de provincie rekening met het aanwezige archeologische erfgoed. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor noodzakelijk onderzoek. Niet alle vindplaatsen in de provincie zijn echter bekend. Wel zijn er gebieden waar de verwachting is dat zich daar archeologische vindplaatsen bevinden.

10

Areaal

Met deze viewer kan het provinciale areaal worden geraadpleegd. Deze viewer toont de grootschalige topografie uit de Butopo-database en de beheergegevens uit de Gisib-database. Naast de grootschalige topografie en de beheergegevens kunnen ook de beheergrens, de kadastrale percelen en (actuele en historische) luchtfoto’s worden getoond.

10

Bebouwde kommen

Op de digitale kaart vindt u de grenzen van de bebouwde kom en ziet u waar de Boswet van toepassing is. Binnen de bebouwde kom gelden de gemeentelijke regels.

10

Bodemvisie

Deze viewer geeft informatie over bodemeigenschappen in Noord-Holland die belangrijk zijn in relatie tot ruimtelijke plannen.

7

Collectieve zelfbouwprojecten en gemeentelijke haalbaarheidsonderzoeken en visies (2008-2013)

De kaart toont de collectieve zelfbouwprojecten en de gemeentelijke haalbaarheidsonderzoeken en visies die de provincie sinds 2008 heeft gesubsidieerd.

2

dataportaal

Het Provinciaal GeoRegister (PGR) is een digitaal register, waarin provincies hun provinciale geo-informatie vindbaar maken. Gebruikers kunnen geo-informatie zoeken en de gevonden informatie gebruiken in de vorm van services of deze downloaden.

2

EU network horticulture

This viewer enables all partners in the horticulture sector in the EU to promote themselves and find each other online.

2

Ganzenfoerageergebieden

In deze viewer kunt u de begrenzingen van de ganzenfoerageergebieden in Noord-Holland zien. Wanneer u inzoomt worden de kadastrale grenzen getoond.

10

Flora- en faunawet

Flora- en faunawet provincie Noord-Holland. Deze viewer is alleen beschikbaar voor derden die een opdracht voor de provincie Noord-Holland uitvoeren.

10

Geluidsbelasting

Deze viewer geeft inzicht in de geluidsbelasting in de provincie. Bewoners kunnen hier informatie vinden over de bronnen in de omgeving die geluidsbelasting kunnen veroorzaken. Ook is de ligging van de stiltegebieden of wegvakken met stil asfalt te zien. De geluidskaart kan tevens behulpzaam zijn bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen.

10

Groene AS

Met de Groene AS zorgt de provincie Noord-Holland samen met haar partners voor groen op de kaart in Noord-Holland, voor mens, dier en plant.

10

Groenprojecten

De provincie zorgt voor groen op de kaart van Noord-Holland. De provincie streeft ernaar dat alle Noord-Hollanders snel in het groen kunnen zijn en zet zich in voor het behoud van leefgebieden van dieren en planten. Daarvoor voert de provincie samen met partners een groot aantal projecten uit. Deze projecten vindt u op de projectenkaart.

10

Grondwater - beschermingsgebieden

Deze kaart geeft een overzicht van de grondwaterbeschermingsgebieden. Meer informatie hierover is te vinden op de website onder Grondwaterbescherming.

10

Houtopstanden

Deze kaart laat zien waar de Oude Bosgroeiplaatsen in Noord-Holland gelegen zijn en bossen die groter zijn dan 1000m2. De bescherming ervan is geregeld in de provinciale Verordening houtopstanden, die opgesteld is onder de Wet natuurbescherming.

8

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie (ILC)

De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire structuren en historische dijken.

10

infrastructurele projecten

Een overzicht van de infrastructurele projecten van de Provincie Noord-Holland.

10

Kaartlagen Provinciale Milieuverordening (PMV)

Kaartlagen PMV, dit zijn de beleidslagen (grondwaterbescherming, aardkundige monumenten beleid) De beleidslagen hebben betrekking op het Grondwaterbescherming beleid en het Aardkundige Monumenten beleid.

10

Kust op kracht

De provincie ondersteunt een vijftigtal projecten rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog die het landschap mooier maken, recreatie uitbreiden en de regionale economie stimuleren.

10

Leefstijlatlas

De leefstijlatlas koppelt demografische gegevens aan interesses, wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het vrijetijdsgedrag van zowel Noord-Hollanders als binnenlandse toeristen is op een toegankelijke en praktische manier ingedeeld in 7 segmenten met een eigen kleur.

10

Ligplaatsen, steigers en vaarwegtransporten

Op deze kaart vindt u alle vaarwegen die in eigendom en/of beheer zijn van de Provincie Noord-Holland en waar u een ligplaats en/of steiger kunt aanvragen.

10

N23 – Westfrisiaweg

Deze kaart geeft een overzicht van het toekomstig tracé van de N23 Westfrisiaweg.Het project is in 7 tracédelen op de kaart te zien en zorgt na realisatie voor een verbeterde doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordering van de economische structuur en werkgelegenheid.

10

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan staat waar, welke soort natuur, agrarische natuur of landschap aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en ecologische verbindingszones.

10

NHbereikbaar

Overzicht van wegafsluitingen, geheel of gedeeltelijk, en omleidingen als gevolg van werkzaamheden en evenementen.

10

NH-Pad

Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde langeafstandwandelroute (circa 270 kilometer) van Wieringen of Texel naar het Gooi. Deze kaart toont de ligging van de route. Meer informatie over NH-Pad is te vinden op de projectsite Noord-Hollandpad.

4

Noord-Holland door de tijd

Deze kaartviewer ontsluit een serie luchtfoto’s van Noord-Holland door de tijd. Door gebruik te maken van de viewer kunnen eenvoudig veranderingen worden opgespoord en worden geplaatst in de tijd. Probeer het zelf maar eens, je blijft kijken.

10

Ontheffingen Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik Luchtvaartuigen

Een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik kan worden verleend voor een terrein dat ten hoogste 12 dagen per jaar gebruikt wordt, of naar verwachting gebruikt zal gaan worden, voor luchtverkeer met een of meer luchtvaartuigen.

3

Oude Bosgroeiplaatsen

Deze viewer geeft inzicht in de locatie van oude bosgroeiplaatsen in de provincie Noord-Holland, afgeleid van kaartvlakken bos op de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van omstreeks 1850.

3

OV-knooppunten

De provincie streeft naar compacte en goed bereikbare steden en dorpen met daartussen groene ruimte. Met als doel een beter leefklimaat. Met het programma OV-knooppunten stimuleert de provincie betere benutting van de stationsomgevingen en het vervoersnetwerk.

3

Projectenkaart

Via de provinciale Projectenkaart is het mogelijk om overzicht te krijgen van allerlei projecten die in de provincie worden uitgevoerd. De kaart bevat uitgebreide zoek mogelijkheden, waarmee de selectie beperkt kan worden tot het eigen interesse gebied.

10

Provinciale Milieuverordening

In deze viewer staan de kaarten die horen bij de Provinciale Milieuverordening. Het gaat om de formele begrenzing van de milieubeschermingsgebieden en de industrieterreinen van regionaal belang in verband met geluidszonering.

1

Regio's en grenzen

Regio's en grenzen

10

Risicokaart Noord-Holland

De risicokaart geeft inzicht in verschillende rampen die zich zouden kunnen voordoen in de provincie - zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen en grote branden - of calamiteiten als verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn afkomstig van gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid.

9

Stelling van Amsterdam

Aan de hand van kaarten uit 1850, 1914 en 1940 en een huidige satellietfoto kan worden gezien hoe het Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam in het landschap gelegen ligt.

9

Stelling van Amsterdam (leskit versie)

Vereenvoudigde versie van de viewer 'Stelling van Amsterdam' ten behoeve van educatieve doeleinden.

10

Stiltegebieden

In een drukke provincie als Noord-Holland is stilte schaars. Daarom worden stille gebieden beschermd in het provinciaal beleid. In Noord-Holland zijn er 39 stiltegebieden die elk hun eigen waarde hebben voor recreatie en natuur.

5

Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)

Via deze viewer kunt u de kaarten en teksten van de structuurvisie, verordening in samenhang bekijken. Ook is het mogelijk te zoeken op kaart en in de tekst. Kijk voor meer informatie op de webpagina van de Structuurvisie en PRV.

10

Verbinden en Ontsnipperen

Voor informatie over waar provinciale wegen en vaarwegen raken aan de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingen. Zie ook Ecologische verbindingszones op de website.

10

verkeersmanagement

De viewer verkeersmanagement bevat een standaard set (verkeers)kaartlagen met bijbehorende ondergronden.

10

Verkoop van provinciaal onroerend goed

De Provincie Noord-Holland koopt regelmatig gronden of gebouwen die nodig zijn voor de plannen die de provincie wil uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van wegen of natuurgebieden. Gronden en gebouwen die niet (langer) nodig zijn worden weer verkocht.

10

Waterinnovaties in Noord-Holland

Deze viewer geeft een flink aantal actuele waterinnovaties in de provincie Noord-Holland weer. Waterinnovaties die bijdragen aan de beste oplossingen voor de vele en grote wateropgaven in Noord-Holland.

10

Waterrecreatie

Deze viewer van het programma waterrecreatie geeft routes en voorzieningen voor waterrecreatie aan. Voor het onderzoeken van land-water verbindingen kunt u deze combineren met wandel- en fietsroutes, horeca en musea. Ook kunt u de relatie met cultuurhistorische – en natuurgebieden bekijken.

10

Watervisie 2021

In deze Watervisie bepaalt de provincie wat er tot 2021 op watergebied centraal moet staan. Samen met waterbeheerders en gemeenten gebruikt de provincie deze visie om maatregelen te nemen om inwoners te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor voldoende water aan- en afvoer.

10

werklocaties

Noord-Hollandse gemeenten houden het aanbod en de kwaliteit van hun bedrijventerreinen bij met de Monitor Bedrijventerreinen.

10

Wet Ammoniak en Veehouderij

Op 1 mei 2007 is de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) gewijzigd. De wijziging wil de bescherming van de natuur tegen neerslag van ammoniak beperken tot de zeer kwetsbare natuur. Dit zijn gebieden met een grote natuurwaarde die voor verzuring gevoelig zijn.

10

Wind op land

De viewer start op met de kaart van het voorkeursalternatief. Door op de tab ‘kaartlagen’ te klikken kunt u de kaarten van respectievelijk de Structuurvisie en PRV bekijken. Verder kunt u middels de tab ’basiskaarten’ (rechtsboven) de ondergrond kaart wijzigen. Middels het zoekvenster rechtsboven kunt u op locatie zoeken.

10

Zwemwaterkaart

Geoptimaliseerd voor IOS en Android 4.x. Deze kaart geeft een overzicht van de officiële zwemplekken in Noord-Holland. Tijdens het zwemwaterseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, beoordeelt de provincie de gemeten kwaliteit van de wateren in Noord-Holland eenmaal per 2 weken.